ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

Wprowadzenie

Jakie działania należy podjąć wobec wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych przed którymi stoi Miejski Obszar Funkcjonalny Białej Podlaskiej? Jak sprawić żeby przestrzeń miasta i otaczającej go gminy była nie tylko atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej ale jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy mogą zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe?

Czym jest rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i w jakim kierunku mamy się rozwijać aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów?

W odpowiedzi na te pytania oraz zdefiniowaniu i osiągnięciu założonych celów pomoże nam Zintegrowana Strategia Rozwoju MOF Białej Podlaskiej 2020 – 2030.

W ciągu ostatnich lat udało się zrealizować wiele projektów finansowanych zarówno z pieniędzy europejskich, jak też środków własnych samorządów, a zmiany w otaczającej nas przestrzeni wpłynęły na podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Biała Podlaska.

Refleksja nad tym co udało się zrealizować oraz nowe wyzwania dla naszych samorządów wynikające ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej na poziomie kraju i województwa stały się inspiracją dla władz Miasta Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska do podjęcia wspólnych prac nad aktualizacją dotychczasowej Strategii.

Ważnym aspektem decydującym o konieczności opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska 2020 – 2030 stały się nowe uwarunkowania wynikające z celów i kierunków wsparcia jakie proponuje Komisja Europejska w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz zmieniające się podejście do systemu zarządzania rozwojem Polski wyrażone w aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl