ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

(treść archiwalna)

Aktualności

8 października 2015

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 185/15 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 7 października 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag w terminie od 13 października do 3 listopada 2015 r.

Dokumenty oraz formularze zgłaszania uwag są dostępne na stronie www.um.bialapodlaska.pl. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem „Konsultacje Społeczne – Strategia MOF Biała Podlaska” lub wysłać na adres e-mail: strategia@bialapodlaska.pl. (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje Społeczne – Strategia MOF Biała Podlaska”).

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.um.bialapodlaska.pl.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2014-2020 (z perspektywą do roku 2030)

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wraz z planem finansowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Formularz zgłaszania uwag do prognozy

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie


14 sierpnia 2015

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Biała Podlaska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) prowadzone będą w okresie od 14 sierpnia 2015 r. do 4 września 2015 r. w formie:

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) udostępniony będzie:

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 - 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2014-2020 (z perspektywą do roku 2030)

Opis i wnioski z konsultacji społecznych

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wraz z planem finansowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020


8 maja 2015

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Biała Podlaska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) prowadzone będą w okresie od 18 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. w formie:

Projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) udostępniony będzie:

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) - projekt

Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Formularz zgłaszania uwag


20 stycznia 2015

Szanowni Mieszkańcy Miasta Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategii rozwoju obszaru. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia wizji i celów rozwojowych na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030 r. Ankieta dostępna jest tutaj.
Dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na wypełnienie ankiety!


5 września 2014

W pierwszym spotkaniu zespołu zadaniowego ds. wspólnej strategii, które miało miejsce 5 września, uczestniczyli Prezydent Miasta Biała Podlaska – Pan Andrzej Czapski, Wójt Gminy Biała Podlaska – Pan Wiesław Panasiuk, podlegli pracownicy zaangażowani w przygotowanie strategii oraz eksperci zewnętrzni. Na spotkaniu zaprezentowano założenia wstępne opracowywanego dokumentu oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania dla przygotowywanej strategii. Poniżej prezentacje zaprezentowane na dzisiejszym spotkaniu.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 – 2020 (Założenia)

Uwarunkowania zewnętrzne - trendy rozwojowe miast z perspektywą do 2030 r., krajowa i europejska polityka rozwoju miast oraz zasady jej finansowania

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015 – 2020 (Uwarunkowania wewnętrzne - wstępne wnioski)


7 sierpnia 2014

Na spotkaniu podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Biała Podlaska a Miastem Biała Podlaska w sprawie wspólnego opracowania Stretegii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2014-2020. Strategia będzie obejmowała obie jednostki terytorialne i przyczyni się do sprawniejszego pozyskania środków unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej UE.

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl