ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

Metodyka i zakres Zintegrowanej Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska 2020 – 2030

Metodykę zastosowana w Zintegrowanej Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska 2020 – 2030 opieramy się na zasadach, które odnoszą się zarówno do kolejnych etapów opracowania dokumentu, jak też do fazy wdrożeniowej Strategii:

1. ANALIZA DANYCH I WNIOSKI

Analizujemy dane w obszarach społecznych, gospodarczych i środowiskowych pod kątem problemów i potencjałów rozwojowych MOF Biała Podlaska. Identyfikujemy kluczowe zjawiska i trendy wpływające na rozwój obszaru.
Formułujemy wnioski i określamy wizję MOF Biała Podlaska do roku 2030 oraz definiujemy kierunki polityki rozwoju służące jej realizacji. Wskazujemy najważniejsze obszary aktywności MOF w ciągu dziesięciu lat – cele strategiczne i cele operacyjne, które dają szansę na stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, w taki sposób aby dać pierwszeństwo mobilizacji lokalnych czynników rozwoju.

2. EWALUACJA EX-POST STRATEGII MOF BIAŁA PODLASKA 2015-2020

Badamy stopień realizacji celów strategicznych zawartych w Strategii MOF w 2015 – 2020. Definiując nowe cele korzystamy z dotychczasowych doświadczeń związanych z planowaniem i wdrażaniem polityki rozwoju MOF Białej Podlaskiej.

3. KONCENTRCJA WSPARCIA

Ograniczamy liczbę obszarów rozwojowych i celów do takich, które w procesie tworzenia Strategii uznano za priorytetowe i mające decydujący wpływ na realizacje wizji rozwoju MOF Białej Podlaskiej. Nie oznacza to, że bieżące działania samorządów nie będą prowadzone. Uznajemy jedynie, że część z nich ma niewielki wpływ na osiągnięcie celów strategicznych.

W Strategii nie dążymy do tego aby każdy obszar aktywności Miasta i Gminy uznać za strategiczny.

4. WYMIAR TERYTORIALNY

Stosujemy zasady wynikające z podejścia terytorialnego i zintegrowanego planowania – identyfikujemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne powiązania funkcjonalne, które występują w MOF oraz dostosowujemy zakres przedsięwzięć rozwojowych do specyfiki obszaru, tak aby były odpowiedzią na istniejące problemy i wyzwania. Skupiamy się na tych funkcjach, które najbardziej wzmocnią potencjał rozwojowy MOF.

5. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Dbamy o to aby proces opracowania strategii był zgodny z regułami partycypacji społecznej i partnerstwa. Kładziemy nacisk na uspołecznienie kolejnych etapów prac na Strategią, korzystamy z doświadczeń lokalnej społeczności, podmiotów publicznych i prywatnych. Zasadę partnerstwa i współpracy z interesariuszami realizujemy na etapie wdrażania Strategii, a nie jedynie w czasie jej przygotowania.

6. SYSTEM WDRAŻANIA

Tworzymy przejrzysty system wdrażania Strategii w oparciu o zasadę partnerstwa i równości partnerów, wielopoziomowe zarządzanie oraz stałą współpracę interesariuszy. Dążymy do elastyczności przyjętych rozwiązań, tak by zwiększyć sprawność realizacji strategii i skuteczność wykorzystywania dostępnych funduszy.

7. WYBÓR PROJEKTÓW

Tworzymy system wyboru projektów i kryteria wyboru projektów, które zapewnią osiągnięcie celów Strategii oraz największą efektywność przedsięwzięć. Skupiamy się na przedsięwzięciach zintegrowanych, czyli takich, które rozwiązują wspólne problemy MOF lub wzmacniają i rozwijają jego potencjały realizując wspólne cele.
Ideą przedsięwzięć zintegrowanych jest połączenie sił samorządów zapewniające efekt synergii, w taki sposób aby rezultaty i oddziaływanie projektów partnerskich były większe i korzystniejsze niż jest to możliwe do osiągnięcia w projektach indywidualnych.

8. PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2021 - 2027

Dostosowujemy logikę interwencji i system wdrażania Strategii MOF do wyzwań i uwarunkowań perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 opierając się na zasadach obowiązujących w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych i operacyjnych.
Dotyczy to przede wszystkim zintegrowanego podejścia terytorialnego i identyfikacji takich celów rozwojowych, które są możliwe do osiągnięcia w ramach partnerskiej współpracy interesariuszy.

9. POLITYKA REGIONALNA PAŃSTWA

Bierzemy pod uwagę założenia polityki regionalnej Państwa tak aby Strategia MOF była spójna z kierunkami i obszarami interwencji oraz celami określonymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Umowie Partnerstwa, szczególnie w zakresie wymiaru terytorialnego, i zintegrowanego podejścia do wsparcia strategii ponadlokalnych.

10. ZAKRES STRATEGII

Stosując powyższe zasady opracowano dokument Strategii MOF Biała Podlaska, który składa się z trzech zasadniczych części - analitycznej, strategicznej i wdrożeniowej, obejmujących:

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl